ارتودنسی لینگوال

برخلاف ارتودنسی ثــابـت بـه  روش  معمولـی که در آن وسايـل ارتودنـسی  به سـطح خـارجی دندانها متصل می شود. در ارتودنسی لينــگوال وسايـل به سطح داخلی دندانـها (سمت زباني) متصل شـده و کاملاً پنـهان و غير قابل رويـت می باشد. اين تکنيـک  فوق العاده پيشرفتـه  براي  افـراد بزرگسالی که تمايل به بهبود وضعيت دندانهای خود دارند، اما نـگران مشاهده شدن وسايـل ارتودنسی هستند، راه حل مناسبی است. زیرا وسايـل ارتودنسی در ايـن روش غـير قابـل مشاهده است. ايـن روش را نـبايد  بـا درمانـهای  ارتودنـسی ثابتی که از وسايل رنگ دندان استفاده می کنند اشتباهی گرفت. در روش لينـگوال به علت متصل شدن وسايـل به سطوح  داخلی دندانـها، وسايـل ارتودنـسی کاملاً پنهان و نامرئی می باشد.

منظور از درمان ارتودنسی لينگوال (Lingual Orthodontics ) چيست؟
لينـگوال کلمه ای لاتين به معنای قسمت مواجه با زبـان می باشد. ارتودنسی لينگوال به درمان ناهنجارهای دندانی گفته مي شود که وسايل ثابت ارتودنسی به سطح داخلی دندان (بطرف زبـان) متصل ميگردد. بـنابراين بدون مشاهده شدن وسايل ارتودنـسی، دندانـها منـظم شده ودر موقعيت صحيح قرار می گيرد.

 

محدوده سني براي ارتودنسی لينگوال چيست؟ و اين درمان چه مدت طول ميکشد ؟
هيچ محدوديت سنی ندارد، مشروط بر اينکه بافت هاي پريودنتال سالم باشد. يعني دندانها به خوبی در استخوان قرار گرفته و ثابت باشد. تصور مردم براين است که ارتودنسی فقط برای نوجوانـها و جوانها منـاسب است و اغلب تصور ميـکنند  « ديـگه خيلي براي من دير شده » اما اين تصور غالباً اشتباه است. نـاهنجاری های دندانی حتی در سـنين بـالا نيز با روش ارتودنسی لينگوال قابل درمان است. طول درمان ارتودنسی لينـگوال بيشتر از درمان معـمولی  ارتودنـسی نيست و نـتايج درمـان به هـمان اندازه مؤثر و قابـل قبـول است.

 

آيا هر نوع ناهنجاری دندانی را مي توان با ارتودنسی لينگوال تصحيح نمود؟
بله ، هـمانند درمانـهای ارتودنـسی ثابت معـمولی تـمامی ناهنجاری های دندانی با ارتودنسی لينـگوال  قابـل اصلاح می باشند.

 

آيا ارتودنسی لينگوال به جز غير قابل مشاهده بودن مزيت ديگری نيز دارد؟
بله ، چـون احتمال پوسيدگی و دکلسـيفيکاسـيون سطوح داخلی دندانها کمتر است. احتمال آسيبـهای دائمی به دندانها در روش ارتودنسی لينـگوال نسبت به ارتودنـسی ثابت معـمولی کمتر است. در صورت ظاهر شدن لکه های سفيد به سـطح داخلی دندانـها پس از اتمام درمان ارتودنسی لينـگوال، اين وضعيت از لحـاظ ظاهری دارای اهميت کمتری است. اگر قبل از شروع درمان لکه های سفيد يا دکلسـيفيه بر سطح  بيـرونی دنـدان ها ( Labial ) وجود داشته باشد، در اين حالت روش درمانی ارتودنسی لينگوال روش ارجح است.

 

آيا اين وسايل به زبان هنگام صحبت کردن آسيب نمي رساند؟
یکي از نگرانـی های افـرادی کـه تمايل به درمان با روش ارتودنـسی  لينـگوال را دارند، امـکان آسـيب و آزار زبان و اشکال درصحبت کردن اسـت. همانگونه که در درمانهای ارتونـسی ثابت برای عادت کردن لب ها به وسايل ارتودنسی يک تا دو هفته زمان نياز است، در روش ارتودنسی لينگوال نيز امکان ايجاد ناراحتی در يک تا دو هفته اوليـه وجود دارد و پس از آن زبان فرد به وضعيت موجود عادت کرده و اين مشکل نيز بر طرف می گردد.